Czy interwencja kryzysowa to forma oddziaływania długoterminowego?

Interwencja kryzysowa to oddziaływanie krótkotrwałe, które koncentruje się zjawiskach mających wypływ na równowagę emocjonalną jednostki, rodziny lub grupy. Interwencja kryzysowa czerpie z rozmaitych form pomocy, a jej celem jest przede wszystkim: wspieranie klienta, umożliwienie mu powrotu do emocjonalnej równowagi, zapobieganie hospitalizacji i skłonienie klienta do innego spojrzenia na wydarzenia trudne.