Czy to prawda, że w szpitalach psychiatrycznych istnieje prawna ochrona praw osób ciepiących na zaburzenia psychiczne?

Za kontrolę przestrzegania praw pacjentów w szpitalu psychiatrycznym odpowiadają: rzecznicy praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, którzy są pracownikami Biura Praw Pacjenta oraz sędziowie wizytatorzy, wyznaczeni przez prezesa właściwego sądu okręgowego.